Vad innebär det att vara Inköpschef ....


Inköpschef - styr och fördelar arbetet inom inköpsfunktionen med hjälp av:  


  • Kategoristyrning.
  • Processer och verktyg.
  • Organisation och resurser.


VIll du veta mer om rollen som inköpschef rekommenderas grundkursen Vad det innebär att vara Inköpschef. 


Alternativt kan du skapa en grundläggande översikt i kursen Introduction to Procurement Management .


Eller läs mer nedan.....

Fredrik Axelsson, inköpschef.

Inköpschef - strategier

Nästan alla organisationer har ett mål med sin verksamhet och en plan (strategi) för att nå målen. Även en inköpsfunktion (och dess leverantörer) bidrar till strategin genom att ha de mest lämpliga leveranserna kontrakterade (med rätt sorts kontrakt). En bra modell rörande hur en inköspchef kan förstå en organsiations strategi är Nigel Slacks Operations Strategy Kolla in gunderna i kursen Operation Matrix (kostnadsfri).


Inköpschefen styr och fördelar arbetet inom inköpsfunktionen med hjälp av:  

  • Kategoristyrning.
  • Processer och verktyg.
  • Organisation och resurser.


Daglig ledning av verksamheten är naturligtvis också en stor del av en inköpshefs vardag. Tyvärr sker inte allt enligt plan och planering/styrning korrigeras efter hand.


KPI (Key Performance Indicators eller Nyckeltal) som kan anvöndas för indikatorer rörande progress och felutfall/processfel är en central del av inköpschefens verktygslåda. Lär dig med i EFFSOs kurs om KPI.


Vill du lära dig mer om vad en inköpschef gör rekommenderas följande grundläggande kurs: Vad det innebär att vara inköpschef.

Genom Kategoristyrning styr en inköpschef de kommersiella aktiviteterna och utformning av supply chain

Genom kategoristyrning omvandlas organisationens mål och strategi, via bland annat delmål & SWOT, till en handlingsplan (även kallad kategoristrategi). 


Rätt utfört är kategoristyrning ett mycket starkt verktyg för att driva organsiationens mål och ambitioner mot leverantörsled.


Därför måste kategoristyrning anses vara en inköpsledningsfråga och det är i inköpschefens intresse att den kategorisansvarige inköparen har en god förståelse för kategorins bidrag till helheten och organisationens konkurrenskraft. Vill du förstå grunderna i kategoristyrning rekommenderas EFFSOs introduktionskurs i kategoristyrning.

Inköpschef - Processer och verktyg

Hur arbetsuppgifter skall köras regleras i det processer (arbetssätt och metoder) som organsiationen har. Processerna får stöd av verktyg (tex affärssystem). Hand i hand med processer ligger kontroll/mandat (tex attesträtter och firmatecknare) dvs det som ofta kallas Governance. 


Mycket av inköpsfunktionens effektivitet styrs av hur processer och arbetssätt nyttjas relativt den verksamhet som bedrivs. 

Inköpschef - Organisation och resurser

Organisation med

  • ansvar och roller
  • vilken typ av kompetenser som behövs nu och i framtiden. Kritiska kompetens och redundans.
  • hur organsiationen hålls ihop med värderingar, tillhörhighet, etc (kultur)
  • förmåga att bygga team.


Vill du lära dig mer rekommenderas kursen Competence Management.

Lön inköpschef

En inköps chefs lön beror flera faktorer. Organisationens omsättning och medföljande inköpsvolym i kr (även kallad "Spend"), komplexitet på det som köps in och vilken inköpsmognad som företaget har. Med inköpsmognad (lär dig mer om inköpsmognad i EFFSOs kurs om inköpsroll) avses vilken förmåga en inköpsfunktion innehar, vilken typ av arbetsuppgifter som utförs och vilken relation inköpsorganisationen har med övriga funktioner. I feb 2022 indikerade Lönestatistik att en inköpschefs lön till att variera mellan 37 000 kr/mån till 55 000 kr/mån. Det är sannolikt i lägsta laget. Akavia indikerar vid samma tillfälle en medellön 76 000 kr/månad (undre kvartil 61 000 kr/månad och övre kvartil 81 000 kr/månad.)

Learn How to Source


Utbildning inköp är svensk representant för Learn How to Source (LHTS). LHTS är en online portal som innehåller korta inköpslektioner (10 -60 minuter långa). Hela konceptet LHTS är utvecklat runt tanken att en inköpare skall löpande kunna bygga sin kunskap. 


Du köper kurserna med ditt kreditkort (eller Paypal konto) och har omedelbart tillgång till kursen via Streaming. Besök Learn How To Source portal