Kategoristyrning / Category management

Lär dig mer om kategoristyrning.


Låt oss dyka ned i konceptet kategoristyrning, ett centralt begrepp inom modern inköpsförvaltning.


Vad är Kategoristyrning?
Kategoristyrning, ofta kallat "Category Management", är en strategisk metod för att bryta ner inköpsportföljen i mindre, hanterbara kategorier. Istället för att se på inköp som individuella transaktioner, fokuserar man på kluster av liknande produkter eller tjänster. Dessa kategorier hanteras sedan med en helhetssyn baserat på affärsbehov och marknadsförhållanden.


Kärnkomponenter i Kategoristyrning:

  • Kategoriidentifiering: Uppdelning av produkter och tjänster i distinkta kategorier baserat på deras funktion eller marknad.
  • Kategoriprofilering: Förståelse för intern efterfrågan, marknadstillstånd, kostnadsstrukturer och riskprofiler för varje kategori.
  • Strategiutveckling: Skapa en inköpsstrategi för varje kategori, baserat på företagets behov och marknadens förhållanden.
  • Leverantörsförvaltning: Välj och utveckla relationer med leverantörer som bäst uppfyller kategoriens behov.
  • Kontinuerlig översyn: Övervaka prestanda, mät resultat och justera strategier vid behov.


Varför är Kategoristyrning viktig?

  • Effektivitet: Genom att klusterliknande varor/tjänster kan företag konsolidera inköp, förhandla bättre avtal och optimera leveranskedjan.
  • Fokus på Värde: Ger en djupare insikt i total ägandekostnad (TCO) för varje kategori, vilket möjliggör bättre beslutsfattande.
  • Riskhantering: Genom att förstå hela kategorin kan risker identifieras och hanteras mer systematiskt.
  • Innovation: När man ser på en hel kategori, snarare än enskilda produkter, finns det ofta utrymme att hitta innovativa lösningar eller nya leverantörer som kan leverera bättre värde.


Kategoristyrning handlar i grunden om att tänka strategiskt kring inköp och använda data och marknadsinsikt för att driva bästa möjliga värde för företaget. Det är inte bara en metod för att spara pengar; det handlar om att skapa långsiktiga partnerskap, driva innovation och säkerställa att inköpsfunktionen är i linje med företagets övergripande mål.


Vill du veta mer om kategoristyrning, och hur man kan tillämpa det vid en inköpsfunktion, rekommenderas kursen Category Management by EFFSO som ger en god grund och som nästa steg; Category Management - how to get started. Kurserna levereras via Learn How to Source.Hoppas att detta ger er en solid introduktion till kategoristyrning och dess betydelse inom inköp!