Vad det innebär att vara inköpschef

Kursbeskrivning


Online kurspaket med Fredrik Axelsson och EFFSO. Kurserna ger dig en förståelse för arbetsuppgifter som står på agendan för en inköpschef / CPO (Chief Procurement Officer). Rekommenderas för alla som vill ha en första introduktion till rollen som inköpschef.


Operation Matrix

Verktyget Operation Strategy Matrix av Professor Nigel Slack ger en djupgående inblick i organisationers strategi och hur den kan brytas ner till en specifik inköpsstrategi, vilket är avgörande för att säkerställa att inköpsavdelningens arbete är i linje med företagets övergripande mål.


Inköpsorganisation

Det finns självklart ingen universallösning för hur man ska organisera en inköpsfunktion. Företagets verksamhet, dess historik, tillgängliga resurser och många andra faktorer påverkar hur roller och resurser organiseras. Trots dessa varierande faktorer anser LHTS att det är värdefullt att presentera en generell, modern modell av en inköpsorganisation, komplett med roller och ansvarsområden. En välstrukturerad inköpsfunktion kan vara nyckeln till företagets framgång, genom att säkerställa kvalitet, kostnadseffektivitet och pålitlighet i leveranskedjan. Medan varje företag måste anpassa sin inköpsorganisation baserat på dess unika behov och omständigheter, ger en generell modell en solid grund för att förstå de centrala komponenterna och hur de kan integreras effektivt.


Kompetensutveckling

Kompetenshantering framträder som en av de strategiska nyckelområdena inom inköpsfunktionen. När den hanteras korrekt kan den garantera tillgång till relevanta färdigheter och även höja företagets attraktivitet som arbetsgivare.


Mätetal (KPI)

Vi introducerar även Sourcing Key Performance Indicators (KPIs), vilka är kritiska mätvärden som varje inköpsavdelning bör följa. Du kommer att lära dig hur man övervakar och tolkar dessa KPIs för att säkerställa optimal prestanda.


Kategoristyrning

EFFSO presenterar begreppet kategoristyrning (CM) och ger vägledning om hur man skapar ett effektivt kategorihanteringsprogram. Uppföljningskursen tar dig vidare genom de första stegen i att implementera CM, med en omfattande översikt över CM och viktiga inslag i en första version av en kategoristrategi, komplett med användbara checklister.


Value Management

Vi diskuterar även value management, en process som fokuserar på att skapa mervärde genom leverantörsbasen. Här dyker vi djupt in i de metoder och verktyg som används för att maximera detta värde.


Hållbarhet

Varför är CSR (Corporate Social Responsibility) viktigt för inköpsgemenskapen? Vi utforskar vikten av ansvarsfullt företagande och hur det är det första steget mot att skapa en hållbar leveranskedja.


Digitalisering

Digitalisering handlar om att införa aktiva digitala processer inom inköpsverksamheten. En framgångsrik digital transformation kan erbjuda en rad potentiella fördelar, bland annat förbättrad effektivitet, transparenta arbetsflöden, möjlighet till kostnadsbesparingar, skapande av intäkter, större smidighet och förbättringar inom leveranskedjehanteringen. Det finns ett brett utbud av teknologier tillgängliga för att stödja denna digitala förvandling. Till exempel:

 • Spend Visibility Analysis Tools: Dessa verktyg ger insikt i hur och var pengar spenderas inom organisationen, vilket kan leda till mer informerade beslutsprocesser.
 • Blockchain-teknologi för smarta kontrakt: Genom att använda blockchain kan kontrakt verifieras, genomföras och lagras på ett säkert sätt utan en tredje part.
 • Teknik för robotiserad processautomatisering (RPA): Denna teknik använder "robotar" eller programvara för att automatisera repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för personalen att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter.
 • Procure to Pay System: Dessa system automatiserar processen från beställning av en vara eller tjänst till betalning, vilket leder till snabbare och mer effektiva transaktioner.

I denna kurs används Medius verktygslåda som exempel för att illustrera hur de standardiserade processerna kan digitaliseras. Genom att förstå och utnyttja dessa digitala verktyg och metoder kan företag inte bara optimera sina inköpsprocesser utan också hålla sig konkurrenskraftiga i en alltmer digitaliserad värld.


Leverantörskod

Inköpsavdelningar har ansvaret att hitta varor och tjänster från leverantörer som uppfyller organisationens krav på kvalitet, kostnad och leveranstid. Men utöver dessa grundläggande krav måste inköpsprofessionella även beakta de etiska och sociala konsekvenserna av sina inköpsbeslut. Här spelar en leverantörskod – eller Supplier Code of Conduct – en central roll. En sådan kod definierar de principer och förväntningar som en organisation ställer på sina leverantörer när det gäller etiska arbetsförhållanden, miljöansvar, mänskliga rättigheter och andra relevanta sociala aspekter. Det är viktigt att inköpsprofessionella är medvetna om och förstår dessa aspekter för att kunna fatta välgrundade beslut som stöder organisationens övergripande mål och värderingar.


Avstämning 1 on 1

Slutligen, som avslutning på kursen, erbjuder vi ett personligt 1-till-1 e-möte (60 minuter) med en kursinstruktör. Målet är att omvandla den teoretiska kunskapen från onlineföreläsningar till praktisk tillämpning i verkliga arbetsmiljöer.

Nivå: Basic

Handledare: Fredrik Axelsson + EFFSO.

Distanskurs: Online + avslutande 1 on 1 e-möte med inköpsexpert.

Längd: 11+1 delkurser, 15-25 minuter per kurs. (1h med Mentor)

Schema:  I egen takt under 60 dagar.

Deltagare: Kurs köps per deltagare

Mentorskap: Nej

Språk: Online lektioner: Engelska. Mentor: Svenska eller engelska.

Kursmaterial: Finns för nedladdning i respektive online kurs 

Certifikat: Kursintyg efter varje delkurs.

Anpassning: Ja, se nedan.

Beställa kurs: Köp och leverans sker hos Learn How to Source.

Betalning: Kreditkort, Paypal eller Google/Apple Pay

Kursdeltagare rollen som inköpschef

Delkurser


Efter köp finns följande kurser in din Dashboard (Vi rekommenderar att du tar dem i angiven ordning):


 1. Introduction to Procurement Management

 2. Operation Strategy Matrix

 3. Procurement Organization
 4. Competence Management

 5. Category Management by EFFSO

 6. Category Management - How to get started

 7. Sourcing KPI by EFFSO

 8. Value Management by EFFSO

 9. CSR and Procurement

 10. Digitaization of Procurement
 11. Supplier Code of Conduct
 12. Procurement Management - 1 on 1

Kundanpassning


Vid större grupper eller om teori skall kompletteras med tex. seminarier, exempel från vardagen eller en på plats föreläsning, finns möjlighet att anpassa kursupplägg till kund och situation.

unsplash